Syndicate content

 

 

 
จำนวนและอัตราร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปี ของครัวเรือนส่วนบุคคลที่ออกไปทำงานนอกจังหวัดในฤดูแล้งที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.44) จำแนกตาม เขตการปกครอง และเพศ พ.ศ. 2544
จำนวนและอัตราร้อยละของครัวเรือนส่วนบุคคลที่มีสมาชิกอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำแนกตามการออกไปทำงานนอกจังหวัดในฤดูแล้งที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.44) ของสมาชิกที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และเขตการปกครอง พ.ศ. 2544
จำนวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2548 - 2550
จำนวนและอัตราร้อยละของครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ 15 ปีขึ้นไป รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามเขตการปกครอง ประเภทครัวเรือน และเพศ พ.ศ. 2551
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามการใช้สวัสดิการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเพศ พ.ศ. 2551
narathiwat.mol.go.th